Audioprzewodniki

Audioprzewodniki

audioprzewodnik

W ramach projektu pn. ,,Ślaski System Informacji Turystycznej” Miejskie Centrum Informacji Turystycznej otrzymało 40 szt audioprzewodników przeznaczonych dla turystów. Audioprzewodniki prezentują trzy trasy wycieczek: trasa po Białej, trasa po Bielsku oraz wersja wycieczki dla dzieci. Każda wycieczka trwa ok. 40 min. Dostępne wersje językowe to język polski, angielski i niemiecki. Urządzenie składa się z odbiornika miniaturowego i słuchawek stereofonicznych i jest bardzo proste w obsłudze. Z jednego audioprzewodnika mogą korzystać dwie pełnoletnie osoby.

Wypożyczenie urządzenia jest bezpłatne jednak warunkiem koniecznym do wypożyczenia jest okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych osobowych, wypełnienie formularza wypożyczenia audioprzewodnika, wpłacenie zwrotnej kaucji w wysokości 50 PLN za każde urządzenie oraz zapoznanie się z regulaminem wypożyczenia. Audioprzewodniki można wypożyczać w godzinach pracy centrum to jest od pon. do pt. w godz. od 8-18 i w soboty od 8-16.

Audioprzewodniki cieszą się sporą popularnością szczególnie wśród grup zorganizowanych a także wśród mieszkańców Bielska-Białej. Pełnej wersji audioguide’a można również posłuchać na stronie Śląskiej Organizacji Turystycznej www.slaskie.travel. Istnieje także opcja ściągnięcia aplikacji na urządzenie mobilne.

Odsłuchaj pełną wersję audioguide’a

Regulamin wypożyczania audioprzewodników

1. Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej stanowi punkt wypożyczania audioprzewodników, czynny w godzinach:

  • poniedziałek – piątek. godz. 8.00-18.00
  • sobota godz. 8.00-16.00

2. Audioprzewodnik jest własnością Śląskiej Organizacji Turystycznej oddaną w użyczenie Miejskiemu Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej ( w skrócie MCIT).

3. Audioprzewodnik składa się z odbiornika miniaturowego oraz słuchawek stereofonicznych.

4. Urządzenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w dniu jego pobrania najpóźniej na 30 min. przed zamknięciem MCIT. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedłużenie czasu wypożyczenia audioprzewodników jednakże nie dłużej niż dwa dni. Wydłużony termin zwrotu audioprzewodników powinien być zgłoszony i ustalony przed jego wypożyczeniem z pracownikiem MCIT.

5. Wypożyczenie urządzenia jest bezpłatne. Osoba wypożyczająca urządzenie ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone urządzenie na zasadzie ryzyka z zastrzeżeniem zapisów poniżej dotyczących grup zorganizowanych.

6. Warunkiem wypożyczenia urządzenia jest okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych osobowych wskazanych w formularzu wypożyczenia, wypełnienie formularza wypożyczenia audioprzewodnika, wpłacenie zwrotnej kaucji w wysokości 50 PLN za każde urządzenie oraz zapoznanie się z regulaminem wypożyczania audioprzewodników.

7. W przypadku grup zorganizowanych (rodzin, wycieczek, itp.), (grupa liczona jest od 4 osób) zwrotna kaucja wynosi:  100 PLN za 4 urządzenia. W przypadku wypożyczenia urządzeń w ilości więcej niż 4 szt. doliczana jest opłata 50 PLN za każdą rozpoczętą wielokrotność liczy 2. (np. za 5 lub 6 urządzeń łączna opłata 150 zł; za 7 lub 8 – 200 zł itd.

8. W przypadku grup zorganizowanych stanowiących instytucje z siedzibą na terenie miasta Bielsko-Biała typu: szkoły, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne lub delegacje odwiedzające miasto Bielsko-Białą na zaproszenie władz miejskich, mogą być zwolnione z zapłaty kaucji. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik MCIT.

10. Formularz wypożyczenia audioprzewodnika zawiera następujące dane: imię i nazwisko wypożyczającego, adres zamieszkania, nr i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość ze zdjęciem, nr PESEL w przypadku jego nadania, stan wypożyczanego urządzenia, wysokość zwrotnej kaucji, datę i godzinę wypożyczenia oraz datę i godzinę zwrotu, stan zwracanego urządzenia, podpis pracownika Informacji Turystycznej, podpis osoby wypożyczającej sprzęt, numer audioprzewodnika, numer telefonu wypożyczającego, liczbę wypożyczanych urządzeń, nr KP i KW nr w raporcie kasowym oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczania audioprzewodników.

11. Audioprzewodnik wypożyczany jest osobom pełnoletnim. Osobom nietrzeźwym i będącym pod wpływem środków odurzających w/w urządzenie nie zostanie wypożyczone.

12. Przed wypożyczeniem audioprzewodnika osoba wypożyczająca zobowiązana jest do zapoznania się z jego stanem technicznym, zauważone braki należy zgłosić pracownikowi MCIT przed wypożyczeniem. Przed wypożyczeniem osoba wypożyczająca winna zapoznać się z regulaminem wypożyczania audioprzewodników.

13. Audioprzewodniki można wypożyczyć wyłącznie w godzinach pracy MCIT, jednakże na godzinę przed zamknięciem MCIT sprzęt nie będzie wypożyczany.

14. W wypadku przetrzymania urządzania ponad regulaminowy czas oraz za każdy kolejny dzień opóźnienia wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 50 PLN za każdy dzień opóźnienia w oddaniu audioprzewodnika.

15. Osoba wypożyczająca, która zgubi urządzenie zobowiązana jest do uiszczenia pełnej kwoty jego wartości wynoszącej 1400,00 PLN, natomiast 20,00 PLN za słuchawki. W przypadku uszkodzenia odbiornika miniaturowego wypożyczający zobowiązuje się uiścić opłatę w wysokości 300 PLN, natomiast w wypadku uszkodzenia słuchawek opłata wynosi 20 PLN.

16. W obu w/w przypadkach wskazanych w pkt 14 i 15 wpłacana kaucja będzie zaliczana na poczet zobowiązania wypożyczającego.

17. W sytuacji, gdy wypożyczający nie zwróci w terminie urządzenia, pracownicy MCIT zobowiązani są do przesłania listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jednego wezwania do zwrotu wypożyczonego audioprzewodnika (monit). Wypożyczający zobowiązany będzie do pokrycia kosztów monitu w wysokości 10 zł za każdy monit.

18. Wobec wypożyczających, którzy mimo wysłanego monitu nie wywiążą się ze zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie, swoich roszczeń dochodzić będzie zgodnie z przepisami prawa bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań MCIT, który jest poważniony do takich czynności przez Śląską Organizację Turystyczną.

19. Wypożyczany sprzęt został zakupiony przez Śląską Organizację Turystyczną w ramach projektu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013.

Wersja regulaminu w PDF